MENU

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Referat prowadzący:

Referat Zamówień Publicznych, Umów, Promocji i Rozwoju

Pracownik merytoryczny:

Iwona Dworak
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 115

Kierownik Referatu:

Agnieszka Sklorz
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 117

 

 
PROCEDURY w trakcie aktualizacji (Zmiany organizacyjne). Druki podłączone do procedur są nadal aktualne.
 

ZP 3

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży

ZP 4

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

ZP 5

Założenie, zamiana, zawieszenie, wznowienie i wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

ZP 6

Udzielenie informacji o przedsiębiorcach będących w ewidencji działalności gospodarczej do dnia 31.12.2011r.

ZP 7

Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych