MENU

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA/DROGOWA

Referat prowadzący:

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 

Pracownik merytoryczny:

Paweł Kłyk
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 113

Kierownik Referatu:

Wojciech Boruciński

Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 106


PROCEDURY:

GK 1

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej celu prowadzenia robót w pasie drogowym

GK 2

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

GK 3

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

GK 4

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia reklamy

GK 5

Wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego na okres miesiąca/6miesięcy/12 miesięcy

GK 6

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

GK 7

Wpis do rejestru działalności regulowanej ,

Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych -31_12_2018