Przejdź do stopki

E-URZĄD

Treść

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Urząd Gminy Bojszowy udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Formularze elektronicznych usług udostępnione są na platformie ePUAP.

W celu złożenia do Urzędu Gminy Bojszowy pisma w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika i profilu zaufanego na platformie ePUAP2.

 Adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu na ePUAP2: /UGBojszowy/SkrytkaESP

 Metody dostarczania dokumentów elektronicznych:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza, bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres wojt_bojszowy@pro.onet.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.

 Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym ePUAP2 w przypadku dokumentów dostarczanych za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.
 2. Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej nie może przekraczać 5 MB.
 3. Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządza się w formacie danych XML na podstawie wzorów dokumentów elektronicznych umieszczonych w centralnym repozytorium lub lokalnym repozytorium.

 Akceptowalne formaty załączników to:

 1. DOC, RTF, XPS, XLS
 2. ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
 3. CSV
 4. TXT
 5. GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
 6. PDF
 7. ZIP

 Dokument w wersji elektronicznej może zostać doręczony również na następujących informatycznych nośnikach danych:

 1. Płyta CD;
 2. Płyta DVD;
 3. Pamięć USB.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

 

Uwaga:

Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany odbiorcy wraz z tym nośnikiem.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

1318196