Przejdź do stopki

INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE

Treść

 Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Bojszowy, są udostępniane na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosek w sprawie udostępnienia dokumentu może być złożony ustnie lub pisemnie, w dowolnej formie chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Dostęp do dokumentów publicznych nie podlega ograniczeniu z wyjątkiem dokumentów, których zasady udostępniania są określone w odrębnych przepisach, a w szczególności dotyczących:

  • akt indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
  • dokumentów zawierających informacje niejawne,
  • dokumentów zawierających informacje objęte ochroną na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych,
  • dokumentów zawierających informacje objęte tajemnicą skarbową, handlową, zawodową, bankową, ubezpieczeniową lub inne prawnie chronione informacje w tym wywiady środowiskowe,
  • akt osobowych pracownika, list płac, innych dokumentów pracowniczych.

 

Udostępnienie dokumentu publicznego polega na umożliwieniu osobie zainteresowanej bezpośredniego wglądu do wskazanego przez nią dokumentu oraz sporządzenia z nich notatek i odpisów. Wgląd do dokumentu odbywa się w jednostce, w której dokument jest przechowywany, w godzinach urzędowania tej jednostki w obecności pracownika wyznaczonego przez osobę zezwalającą na udostępnienie dokumentu.

Osobami uprawnionymi do udostępnienia dokumentów są: wójt gminy lub osoby przez niego upoważnione.

Fakt udostępnienia dokumentów publicznych, a w szczególności rodzaj dokumentu, data i sposób jego udostępnienia, podmiot wnioskujący, podlega obowiązkowi ewidencjonowania. Ewidencja taka prowadzona jest przez Sekretariat Wójta.


W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.


Jeżeli poszukiwanej przez siebie informacji nie znaleźli Państwo w naszym serwisie, a w myśl ustawy o dostępie do informacji publicznej powinna ona zostać udostępniona, prosimy o kontakt z Urzędem Gminy:


URZĄD GMINY BOJSZOWY  
ul. Gaikowa35, 43-220 Bojszowy
tel. /32/ 21-89-366,
fax /32/ 21-89-071
e-mail: pczarnynoga@bojszowy.pl


Godziny urzędowania:
poniedziałek od 9.00 do 17.00
wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30
piątek od 7.30 do 14.00

 

1318213