Przejdź do stopki

Deklaracja Dostępności

Wstęp

Urząd Gminy Bojszowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://bip.bojszowy.pl.

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2003-03-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej:

 • niektóre linki nie zwierają tekstu
 • występują problemy z etykietami w postaci braku oznaczenia nagłówków, tytułów oraz brak tekstów alternatywnych
 • strona nie posiada alternatywnych etykiet elementów graficznych oraz nie umożliwia aktywacji ruchem.
 • część zamieszczonych dokumentów ma postać skanu (oświadczenia majątkowe, interpelacje radnych)

Wyłączenia:

 • zapisy wideo, w tym z sesji Rady Gminy Bojszowy opublikowane przed 2020-09-23 są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości - zostały opublikowane przed 2018-09-23 i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • cześć plików zamieszczonych na stronie nie pochodzi od organu.

Analiza o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2024-03-28

Data aktualizacji deklaracji: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby kontaktowej: Patrycja Czarnynoga

E-mail osoby kontaktowej: patrycja.czarnynoga@bojszowy.pl

Numer telefonu osoby odpowiedzialnej: 32 7834643

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich..

Nazwa organu odwoławczego: Wójt Gminy Bojszowy

Adres organu odwoławczego: ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@bojszowy.pl

Telefon organu odwoławczego: 322189366

Dostępność architektoniczna

 1. Budynki Urzędu Gminy położony przy ul. Gaikowej 35, w którym zlokalizowane są
  poszczególne Referaty Urzędu posiadają następujące bariery architektoniczne:
  • brak windy (budynek dwupiętrowy),
  • wąskie drzwi oraz wejścia i korytarze,
  • zbyt małe powierzchnie pomieszczeń sanitarno-higienicznych,
  • różnice poziomów - czyli schody i stopnie,
  • brak informacji dźwiękowej - niezbędnych informacji oraz pomocy udzieli Koordynator znajdujący się  na parterze budynku w pokoju nr 3. 
 2. Osoby niepełnosprawne ruchowo (np. poruszające się na wózku inwalidzkim) chcące
  załatwiać sprawy w Urzędzie Gminy Bojszowy maja możliwość po przybyciu do Urzędu i skorzystania z dzwonka dla osób niepełnosprawnych zamontowanego przy głównym wejściu
  do Urzędu i wezwaniu pracownika celem indywidualnej obsługi.
 3. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem
  przewodnikiem. W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.
 4. Budynek nie posiada: oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, pętli indukcyjnych.
 5. Obecne bariery architektoniczne pozwalają na obsługę osób ze szczególnymi potrzebami na Sali Rady Urzędu zlokalizowanej na parterze budynku przy wejściu bocznym po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się celem zamontowania szyn najazdowych (2 schody (tel. +48 32 7834643).
 6. Po załatwieniu sprawy, pracownik Urzędu służy pomocą osobie niepełnosprawnej w opuszczeniu Urzędu.
 7. Powyższe zasady mają zastosowanie do obsługi Klientów niepełnosprawnych, Klientów z ograniczeniem zdolności ruchowej, a w uzasadnionych przypadkach również innych Klientów, którzy zgłaszają taką potrzebę.

Urząd Gminy przygotował projekt rozbudowy budynku Urzędu Gminy, złożył również wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na Dostępny urząd - likwidacja barier architektonicznych i termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Bojszowy.

Po  rozbudowie budynek będzie całkowicie dostosowany dla osób ze szczególnymi potrzebami. Stara część zostanie połączoną z nowym budynkiem oraz dostosowana poprzez racjonalne usprawnienia.

Informacje dodatkowe

W Urzędzie Gminy Bojszowy od wielu lat funkcjonuje system komunikacji niewerbalnej, dający możliwość skorzystania przez osoby z dysfunkcją narządu słuchu do bezstresowego załatwiania wszelkich spraw urzędowych przy pomocy tłumacza języka migowego, które to usługi na rzecz naszych Klientów świadczy certyfikowany tłumacz języka migowego Pani Irena Piecha.

W przypadku gdy Klient chce skorzystać z usług tłumacza powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z Koordynatorem dostępności w dogodnej dla niego formie:

 • mailowej patrycja.czarnynoga@bojszowy.pl,
 • wysyłając sms na numer 535 145 260,
 • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePuap /UGBojszowy/SkrytkaESP

 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

1318215