Przejdź do stopki

INFORMACJE PODSTAWOWE

Treść

URZĄD GMINY BOJSZOWY

Adres: ul. Gaikowa 35,
43-220 Bojszowy,
powiat bieruńsko - lędziński
woj. śląskie,

telefon stacjonarny  +48 32 218 93 66,
 

Szczegółowy wykaz numerów wewnętrznych

e-mail: sekretariat@bojszowy.pl
strona internetowa: www.bojszowy.pl


adres do doręczeń elektronicznych za pośrednictwem ePUAP: /UGBojszowy/SkrytkaESP

WÓJT GMINY

mgr Adam Duczmal
e-mail: wojt@bojszowy.pl

SEKRETARZ GMINY

mgr inż. Anna Piekorz
e-mail: sekretarz@bojszowy.pl

SKARBNIK GMINY

mgr Grażyna Czarnynoga
e-mail: skarbnik@bojszowy.pl

 

Godziny pracy Urzędu:

Poniedziałek: od 7.30 do 17.00
Wtorek - czwartek: od 7.30 do 15.30
Piątek: od 7.30 do 14.00

Kasa Urzędu zamykana jest godzinę przed zakończeniem pracy (pn. - 16:00, wt.-czw. - 14:30, pt. - 13:00)

Przyjmowanie skarg i wniosków:

Wójt Gminy:

Pierwszy poniedziałek miesiąca: od 15.00 do 16.00
Pozostałe poniedziałki: od 07.30 do 09.00

Przewodniczący Rady Gminy:
Każdy poniedziałek od 16.00 do 17.00

 

Dane do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Bojszowy
ul. Gaikowa 35,
43-220 Bojszowy
NIP: 646 10 30 746

Odbiorca: Urząd Gminy Bojszowy
ul. Gaikowa 35,
43-220 Bojszowy
 

Nr konta bankowego Gminy:

BS Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002

Nr konta bankowego Gminy do wpłat Wadium:

BS Tychy 83 8435 0004 0000 0000 6129 0012

Tłumacz migowy w Urzędzie:

Na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się obowiązkiem gminy jest zapewnienie osobom niesłyszącym i słabosłyszącym tłumacza migowego. Tłumacz migowy w Urzędzie

Informacja dla osób niepełnosprawnych: Informacja dla osób niepełnosprawnych 


Zasady korespondencji z urzędem:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego:

  1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych /UGBojszowy/SkrytkaESP

    Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, również w przypadku złożenia podania w postaci elektronicznej, i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

  2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą poczty elektronicznej (e-mail), a także ustnie do protokołu.
    Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (tzw. anonimy).
    W przypadku złożenia wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wszyscy wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie. W protokole tym umieszcza się także datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej

1384342