MENU

PLANOWANIE PRZESTRZENNE; PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI, ODSZKODOWANIA; ROLNICTWO; NUMERACJA BUDYNKÓW; DECYZJE LOKALIZACYJNE; DECYZJE ŚRODOWISKOWE

Referat prowadzący:

Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa

Pracownik merytoryczny:

Grzegorz Skipioł /Podziały, odszkodowania, rolnictwo, rozgraniczenia, dzierżawy, wieczyste użytkowanie
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 107,

Anna Radczuk  /Decyzje środowiskowe, podziały,
Adrian Kuczowicz - pracownik na zastępstwie

Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 109

Kierownik Referatu:

Adam Węgrzynek /Wypisy, wyrysy, WZ, numeracja nieruchomości, decyzje środowiskowe, celu publ.;
Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 116

PROCEDURY wraz z drukami:

RAN 1

Wydanie zaświad­czenia z planu zagospodarowania przestrzennego

RAN 2

Dokonanie rozgraniczenia nieruchomości

RAN 3

Wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego/ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

RAN 4

Dokonanie podziału nieruchomości

RAN 5

Ustalenie odszkodowania za nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami

RAN 6

Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

RAN 7

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

RAN 8

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy

RAN 9

Poświadczanie oświadczeń dotyczących: osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego,  Posiadania kwalifikacji rolniczych

RAN 10

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

RAN 11

Zmiana w zapisie / sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

RAN 12

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gminy w prawo własności

RAN 13

Zeznanie świadka w sprawie emerytalno- rentowej Wydanie zaświadczenia o pracy w gospodarstwie rolnym w celu wyliczenia stażu pracy oraz w celach emerytalno-rentowych

RAN 14

Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy