MENU

Kontrole 2013

Wykaz kontroli w Urzędzie Gminy Bojszowy w 2013 roku

 

L.p.

Jednostka kontrolująca

 

 

1.      

Państwowa Inspekcja Pracy w Katowicach

Termin kontroli

09.07.2013

Zakres kontroli

Kontrola po ostatniej kontroli zgodnie z zaleceniami

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół wyłączony na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej  (Dz.U. 2016 poz.1764) oraz na podstawie art. 36 ust.1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 poz. 922)

2.      

Centralne Biuro Antykorupcyjne. Delegatura Katowice

Termin kontroli

19.08.2013r.-15.04.2014r.

Zakres kontroli

Kontrola „Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy oraz usługi edukacji ekologicznej

Kontrola procedur podejmowania decyzji w przedmiocie udzielania zamówienia publ

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Wystąpienie pokontrolne

Odpowiedź na wystąpienie

 

3.      

Fundacja Fundusz Współpracy

Termin kontroli

17.09.2013

Zakres kontroli

POIG08-03.00.24-156/11 WOP 9 Wizyta monitorująca przeprowadzona w celu  weryfikacja dokumentacja finansowej w siedzibie Beneficjenta potwierdzającą wydatki kwalifikowalne w złożonym wniosku o płatność

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

brak

4.      

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Termin kontroli

19.11.2013

Zakres kontroli

Kontrola realizacji zadania dofinansowanego ze środków WFOŚiGW K-ce

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Protokół

5.      

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Termin kontroli

22.11.2013

Zakres kontroli

Kontrola doraźna projektu współfinansowanego w ramach RPOWSL 2007-2013

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

Informacja pokontrolna

6.      

Fundacja Fundusz Współpracy

Termin kontroli

27.11.2013

Zakres kontroli

Weryfikacja dokumentacji fin. Projektu POIG08.03.00-24-156/11 Wizyta monitorująca przeprowadzona w celu  weryfikacja dokumentacja finansowej w siedzibie Beneficjenta potwierdzającą wydatki kwalifikowalne w złożonym wniosku o płatność

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

brak

7.      

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Termin kontroli

16.12.2013r.

Zakres kontroli

Kontrola gospodarki finansowej

Dokumenty kontroli
(plik pdf)

-          Protokół

-          Wystąpienie

-          odp.1 na wystąpienie

-          Załączniki do odp. 1 na wystąpienie pokontrolnego

-          odp.2 na wystąpienie