MENU

MELDUNKI / DOWODY OSOBISTE

Referat prowadzący:

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych  

Pracownik merytoryczny:

Małgorzata Rokowska

Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 121

PROCEDURY:

Nowy wzór wniosku na e dowód!

Procedury dotyczące wydawania dowodów są w trakcie aktualizacji

OR 1

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli polski

OR 2

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

OR 3

Zameldowanie decyzją administracyjną

OR 4

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego unii europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym lub obywatelem konfederacji szwajcarskiej.

OR 5

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego unii europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym lub obywatelem konfederacji szwajcarskiej

OR 6

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywatela RP

OR 7

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

OR 8

Wymeldowanie decyzją administracyjną

OR 9

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

OR 10

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.

OR 11

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

OR 12

Wydawanie dowodów osobistych - procedura w trakcie aktualizacji

Szczegółowe informacje o dowodach na stronie https://obywatel.gov.pl 

 

Kaluzule informacyjne:

  1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

  2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)