MENU

MELDUNKI / DOWODY OSOBISTE

Referat prowadzący:

Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Społecznych  

Pracownik merytoryczny:

Małgorzata Rokowska

Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 121

PROCEDURY:

Nowy wzór wniosku na e dowód!

Procedury dotyczące wydawania dowodów są w trakcie aktualizacji

OR 1

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy obywateli polski

OR 2

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

OR 3

Zameldowanie decyzją administracyjną

OR 4

Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego unii europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym lub obywatelem konfederacji szwajcarskiej.

OR 5

Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy niebędącego obywatelem państwa członkowskiego unii europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA) – strony umowy o europejskim obszarze gospodarczym lub obywatelem konfederacji szwajcarskiej

OR 6

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywatela RP

OR 7

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego lub czasowego

OR 8

Wymeldowanie decyzją administracyjną

OR 9

Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

OR 10

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP na okres dłuższy niż 6 miesięcy i zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP.

OR 11

Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców

OR 12

Wydawanie dowodów osobistych - procedura w trakcie aktualizacji

Szczegółowe informacje o dowodach na stronie https://obywatel.gov.pl 

 

Kaluzule informacyjne:

 1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

 2. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (e-dowodu) Data: 2019-03-04 09:20:00, - Rozmiar: 1 047,66kB
 2. Zameldowanie na pobyt stały_2018 (druk EL/ZPS/1) Data: 2018-03-16 10:50:12, - Rozmiar: 140,48kB
 3. Zgłoszenie pobytu czasowego _2018 (druk ZL/ZC/1) Data: 2018-03-16 10:50:13, - Rozmiar: 142,26kB
 4. Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej _2018 (druk EL/ZP/4) Data: 2018-03-16 10:50:14, - Rozmiar: 137,86kB
 5. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej_2018 (druk EL/ZW/3) Data: 2018-03-16 10:50:15, - Rozmiar: 144,80kB
 6. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego_2018 (druk EL/WPC/2) Data: 2018-03-16 10:50:15, - Rozmiar: 135,39kB
 7. Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego_2018 (druk EL/WPS/2) Data: 2018-03-16 10:50:16, - Rozmiar: 131,76kB
 8. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - dowody osobiste Data: 2018-05-25 13:41:52, - Rozmiar: 382,73kB
 9. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych - ewidencja ludności Data: 2018-05-25 13:42:38, - Rozmiar: 383,98kB
 10. Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL - EL/WUDJ/1 Data: 2019-03-04 09:29:47, - Rozmiar: 480,54kB
 11. Uproszczony wniosek o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych - EL/WUDT/1 Data: 2019-03-04 09:30:36, - Rozmiar: 383,41kB
 12. Wniosek o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji - EL/WUDT/2 Data: 2019-03-04 09:31:19, - Rozmiar: 389,94kB