Przejdź do stopki

2022 rok

Treść

Konsultacje społeczne nr 1/2022 - Konsultacje społeczne projektów uchwał

Konsultacje społeczne projektów uchwał w sprawie :

1) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty;
2) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bojszowy;
3) Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy;
4) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę;
5) określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Termin konsultacji: 18.01.2022 - 21.01.2022 r.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXVII/191/2010 Rady Gminy Bojszowy z dnia 29 września 2010r. w sprawie określenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi organizacjami

Pliki do pobrania

Załącznik nr 1- formularz konsultacji 14.65 KB
Załącznik nr 1- formularz konsultacji 85.83 KB
Załącznik nr 2 - formularz konsultacji 14.59 KB
Załącznik nr 3 - formularz konsultacji 14.53 KB
Załącznik nr 4 - formularz konsultacji 14.64 KB
Załacznik nr 4 - formularz konsultacji 86.02 KB
Załącznik nr 5 - formularz konsultacji 14.64 KB
Załacznik nr 5 - formularz konsultacji 85.84 KB

807430