Przejdź do stopki

PORZĄDEK POSIEDZEŃ RADY I KOMISJI RADY

Treść

Sesja Rady Gminy Bojszowy w dniu 22 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Bojszowy w dniu 22 kwietnia 2024 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Bojszowy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie projektów i przyjęcie uchwał:
  • Nr LXXII/475/2024 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wdrożenia "Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Gminie Bojszowy na lata 2023-2024";
  • Nr LXXII/476/2024 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i mieszkaniach wspomaganych;
  • Nr LXXII/477/2024 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/137/2020 Rady Gminy Bojszowy z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Bojszowy;
  • Nr LXXII/478/2024 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd;
  • Nr LXXII/479/2024 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gminnych w trybie bezprzetargowym;
  • Nr LXXII/480/2024 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
  • Nr LXXII/481/2024 Rady Gminy Bojszowy z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.
 4. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
 5. Zakończenie sesji.

1318213