Przejdź do stopki

PORZĄDEK POSIEDZEŃ RADY I KOMISJI RADY

Treść

Sesja Rady Gminy Bojszowy w dniu 28.11.2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.) zwołuję w dniu 28 listopada 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16:00 w zdalnym trybie obradowania Sesję Rady Gminy Bojszowy oraz w sali narad Urzędu Gminy Bojszowy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie projektów i przyjęcie uchwał:
  • Nr  LII / 338 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi;

  • Nr  LII / 339 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bojszowy;

  • Nr  LII / 340 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy;

  • Nr  LII / 341 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę;

  • Nr  LII / 342 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych;

  • Nr  LII / 343 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za kilometr przebiegu pojazdu podczas organizacji przewozu własnego uprawnionych osób do szkół;

  • Nr  LII / 344 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia pozaszkolnego punktu katechetycznego przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Pszczynie w porozumieniu z Gminą Pszczyna;

  • Nr  LII / 345 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych;

  • Nr  LII / 346 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku;

  • Nr  LII / 347 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

  • Nr  LII / 348 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok;

  • Nr  LII / 349 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy „Jarzębinowa” położonej w Gminie Bojszowy w miejscowości Bojszowy.

 4. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
 5. Zakończenie sesji.

921446