Przejdź do stopki

PORZĄDEK POSIEDZEŃ RADY I KOMISJI RADY

Treść

Sesja Rady Gminy Bojszowy w dniu 24.01.2022r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2021 r., poz. 2095 ze zm.) zwołuję w dniu 24 stycznia 2022 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w zdalnym trybie obradowania Sesję Rady Gminy Bojszowy oraz w sali narad Urzędu Gminy Bojszowy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przedstawienie projektów i przyjęcie uchwał:
  • Nr XLI / 285 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej
  • Nr XLI / 286 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
  • Nr XLI / 287 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty
  • Nr XLI / 288 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Bojszowy
  • Nr XLI / 289 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bojszowy
  • Nr XLI / 290 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bojszowy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
  • Nr XLI / 291 / 2022 Rady Gminy Bojszowy z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
 4. Zapytania i interpelacje radnych oraz sprawy bieżące.
 5. Zakończenie sesji.

 

807418