MENU

Rejestr zgłoszeń

Rejestr wystąpień w sprawach kontaktów podejmowanych przez podmioty
wykonujące działalność lobbingową

 


l.p.

Imię, nazwisko i adres lub firmę, siedzibę i adres podmiotu, wykonującego zawodową działalność lobbingową, od którego pochodzi wystąpienie

Numer w rejestrze podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową, – jeżeli podmiot ten został wpisany do tego rejestru

Imię, nazwisko i adres lub firmę, siedzibę i adres podmiotu, na rzecz, którego zawodowa działalność lobbingowa jest wykonywana

Datę wpływu wystąpienia do Urzędu

Określenie formy podjętej działalności lobbingowej

Określenie przedmiotu wystąpienia, w tym postulowanych w nim rozwiązań

Opis sposobu załatwienia sprawy ze wskazaniem właściwego Referatu

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5.