MENU

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Tytuł przetargu:

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2019r.

Data publikacji

2017-01-05

Termin wpłaty wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 50.000,00 PLN do dnia 13.02.2017r. do godz. 10.00

Termin składania ofert:

2017-02-13  do godziny 10.00

Plik do pobrania:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu (pdf)
 2. SIWZ (pdf)
 3. SIWZ (doc)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – JEDZ (doc)
 5. Instrukcja wypełnienia JEDZ
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – OPZ (pdf)
 7. Załącznik nr 1 do OPZ (pdf)
 8. Załącznik nr 2 do OPZ (pdf)
 9. Załącznik nr 3 do OPZ (pdf)
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ (pdf)
 11. Załącznik do umowy – Powierzenie przetwarzania danych osobowych (pdf)

Osoby do kontaktów:

Wojciech Boruciński     tel. 32/ 2189366   wew. 106

Anna Polko     tel. 32/2189366  wew. 117

 
Umieszczony 05.01.2017
Zakończony 01.03.2017
Status przetargu zakończony
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (wynik przetargu)
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (wynik przetargu)

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Tytuł przetargu:

Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy

Data publikacji

2017-03-07

Plik do pobrania:

Ogłoszenie.pdf

 

Załączniki:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (wynik przetargu)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Tytuł przetargu:

„Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie  od 01.03.2017r. do 31.12.2019r.”

Data publikacji

21.02.2017r.

Treść dokumentu:

Zamawiający działając na mocy art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, że

 1. kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 6.216.228,04 PLN netto (słownie: sześć milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 04/100 ).
 2. do wyznaczonego terminu składania ofert, oferty złożyli następujący Wykonawcy:
   
 1. SUEZ POŁUDNIE Sp. z o.o. ul. Dębowa 26/28, 42-200 Częstochowa

Cena brutto oferty [PLN] - 4.992.166,08

Ilość pojazdów posiadających europejski standard emisji spalin pojazdów :

 • EURO 6 – 7
 • EURO 5 – 3
 • EURO 4 – 7
 • niższy od EURO 4 – 8

 

 1. Konsorcjum firm:

Lider:

MASTER – Odpady i Energia Sp. z o.o.

ul. Lokalna 11

43-100 Tychy

Uczestnik:

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

ul. Świętego Jana 52

43-220 Bojszowy

 

Cena brutto oferty [PLN] - 4.494.324,92

Ilość pojazdów posiadających europejski standard emisji spalin pojazdów :

 • EURO 6 – 3
 • EURO 5 – 3
 • EURO 4 – 2
 • niższy od EURO 4 – 0

 

Zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 11 ustawy PZP Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego niniejszej informacji, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której nowa w art. 24 ust.1 pkt.23 ustawy PZP. Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencyjności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.


Podpis: Inspektor mgr Grzegorz Skipioł

Plik do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert.pdf

 

 

Załączniki:

WYJAŚNIENIE Nr 1 z dn. 03.02.2017r. (korespondencja)

WYJAŚNIENIE Nr 1

do przetargu nieograniczonego na

„Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Bojszowy w okresie od 01.03.2017r. do 31.12.2019r.”

Data wytworzenia

dokumentu:

03.02.2017r.

Treść wyjaśnień:

Wyjaśnienia nr 1

Dokumenty do

pobrania:

 

 

Załączniki: