Przejdź do stopki

Obwieszczenia/Informacje innych organów

Treść

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Bojszowy.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów dokumentacji urządzeniowej dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Bojszowy.

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach DOOŚ.WDŚSIL.420.1.2024.EU.2 z dnia 9 maja 2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwieni sprawy w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 29 listopada 2023 r. znak WOOŚ.420.41.2022.KC.22

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach DOOŚ.WDŚSIL.420.1.2024.EU.2 z dnia 9 maja 2024 r. o wyznaczeniu nowego terminu załatwieni sprawy w postępowaniu odwoławczym od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 29 listopada 2023 r. znak WOOŚ.420.41.2022.KC.22 odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z 5 października 2021 r. znak WOOŚ.420.10.2021.KC.15 dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa i przebudowa dróg lokalnych, dodatkowych jezdni, linii elektroenergetycznych WN, SN i NN, sieci wodociągowej, linii sieci teletechnicznych, urządzeń melioracyjnych, rowów odwodnieniowych oraz wykonaniu odcinkowych regulacji cieków i przebudowie innej infrastruktury technicznej w związku z realizacją inwestycji "Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,98 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia wraz z budową dwóch mostów nad rz. Wisłą i rz. Sołą, obiektów inżynieryjnych oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi na terenie województwa śląskiego, w powiecie lędzińsko-bieruńskim, w gminie Bojszowy i powiecie pszczyńskim, gmina Miedźna oraz na terenie województwa małopolskiego, w powiecie oświęcimskim, gminach Oświęcim oraz Miasto Oświęcim" w ramach "Budowy drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej" według wariantu E.

Zawiadomienie Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie CK.ZUZ.4217.15.2024.KP z dnia 26.04.2024 r. o przeprowadzeniu oględzin w postępowaniu administracyjnym w sprawie nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego w Bojszowach Nowych przy ulicy Książęcej.

Zawiadomienie Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie CK.ZUZ.4217.15.2024.KP z dnia 26.04.2024 r. o przeprowadzeniu oględzin w postępowaniu administracyjnym w sprawie nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego w Bojszowach Nowych przy ulicy Książęcej.

Zawiadomienie Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie CK.ZUZ.4217.15.2024.KP z dnia 26.04.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego w Bojszowach Nowych przy ulicy Książęcej.

Zawiadomienie Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie CK.ZUZ.4217.15.2024.KP z dnia 26.04.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nienależytego utrzymywania urządzenia wodnego w Bojszowach Nowych przy ulicy Książęcej.

Informacji o wydaniu w dniu 22 marca 2024 r. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO.UL/41,7/48/2024/3200/AMak orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Bojszowy z 12 stycznia 2024 r. nr RAN.6733.11.2023.MAK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa strzelnicy sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym drogi, place, parkingi, zbiornik bezodpływowy)” na działce nr 3426 położonej w Tychach, przy ul. Jedności, o co wnosiła Gmina Tychy

Informacji o wydaniu w dniu 22 marca 2024 r. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach nr SKO.UL/41,7/48/2024/3200/AMak orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Bojszowy z 12 stycznia 2024 r. nr RAN.6733.11.2023.MAK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Budowa strzelnicy sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym drogi, place, parkingi, zbiornik bezodpływowy)” na działce nr 3426 położonej w Tychach, przy ul. Jedności, o co wnosiła Gmina Tychy

Zawiadomienie Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie CK.ZUZ.4217.3.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - rowu ziemnego, obejmującej jego odcinkową likwidację w obrębie o numerach ewidencyjnych 650/21, 87/25 oraz 248/26 obręb Frydek, gmina Miedźna, powiat pszczyński, woj. śląskie, w miejsce którego wykonana została zamknięta kanalizacja deszczowa.

Zawiadomienie Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie CK.ZUZ.4217.3.2024 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - rowu ziemnego, obejmującej jego odcinkową likwidację w obrębie o numerach ewidencyjnych 650/21, 87/25 oraz 248/26 obręb Frydek, gmina Miedźna, powiat pszczyński, woj. śląskie, w miejsce którego wykonana została zamknięta kanalizacja deszczowa.

Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 11 marca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o terminach losowań kandydatów na członków komisji.

Informacja Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 11 marca 2024 r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych oraz o terminach losowań kandydatów na członków komisji.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.4212.1.2023.TL z dnia 16 lutego 2024r. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządu Zlewni w Katowicach informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w miejscowości Jedlina przy ul. Wałowej nowego obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką istniejącego obiektu.

Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr GL.ZUZ.2.4212.1.2023.TL z dnia 16 lutego 2024r. informujące o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w miejscowości Jedlina przy ul. Wałowej nowego obiektu budowlanego - budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką istniejącego obiektu.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.3.2023 zawiadamiające o postępowaniu w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/A „węzeł Bieruń” (z węzłem) - „węzeł Oświęcim” (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia.

Obwieszczenie Wojewody Śląskiego IFXIII.7820.3.2023 zawiadamiające o postępowaniu w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania o udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek I/A „węzeł Bieruń” (z węzłem) - „węzeł Oświęcim” (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia.

Obwieszczenie Minister Rozwoju i Technologii DLI-III.7621.67.2022.KS.15 (DLI-II.KS) Zawiadamiające o wydaniu decyzję w dniu 18 stycznia 2024 r., znak: DLI-III.7621.67.2022.KS.14 (DLI-II.KS), uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 16/2022 z dnia 12 września 2022 r., znak: IFXIII.7820.11.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała”. Odcinek II węzeł „Oświęcim”

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii DLI-III.7621.67.2022.KS.15 (DLI-II.KS) Zawiadamiające o wydaniu decyzję w dniu 18 stycznia 2024 r., znak: DLI-III.7621.67.2022.KS.14 (DLI-II.KS), uchylającą w części i orzekającą w tym zakresie co do istoty sprawy, a w pozostałej części utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Śląskiego nr 16/2022 z dnia 12 września 2022 r., znak: IFXIII.7820.11.2021, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drogi ekspresowej S1 Kosztowy – Bielsko-Biała”. Odcinek II węzeł „Oświęcim” (z węzłem) – Dankowice.

Postanowienie Nr 39/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu bieruńsko-lędzińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Postanowienie Nr 39/2024 Komisarza Wyborczego w Katowicach I z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie podziału powiatu bieruńsko-lędzińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2023.SK.6 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wydania w dniu 11 stycznia 2023 r. postanowienia znak DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2023.SK.5 o uchyleniu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 31 lipca 2023 r., znak: WOOŚ.070.202.2023.AM, w kwestii wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOŚ w Katowicach z 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku Białej”

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Nr DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2023.SK.6 z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wydania w dniu 11 stycznia 2023 r. postanowienia znak DOOŚ-WDŚZOO.420.34.2023.SK.5 o uchyleniu postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z 31 lipca 2023 r., znak: WOOŚ.070.202.2023.AM, w kwestii wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji RDOŚ w Katowicach z 30 czerwca 2016 r., znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku Białej”

1336611