Przejdź do stopki

TABLICA OGŁOSZEŃ

Treść

Obwieszczenie GL.RUZ.4210.70.2021.BS z dnia 17 stycznia 2022 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłek pisarskich w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 23 lipca 2021r. znak GL.RUZ.4210.70.2021.BS udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wronia 53, pozwoleń wodnoprawnych (...)

Obwieszczenie GL.RUZ.4210.70.2021.BS z dnia 17 stycznia 2022 r. o wydaniu postanowienia o sprostowaniu z urzędu omyłek pisarskich w decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 23 lipca 2021r. znak GL.RUZ.4210.70.2021.BS udzielającej Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie ul. Wronia 53, pozwoleń wodnoprawnych (...)

Postanowienie Generalnego Dyrektor Ochrony Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.38.2021.MKW.3, o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.

Postanowienie Generalnego Dyrektor Ochrony Środowiska z dnia 12 stycznia 2022 r., znak: DOOŚ-WDŚZIL.420.38.2021.MKW.3, o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: WOOŚ.420.29.2020.JKS.59, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz - Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budową Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,93 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia (...)

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa na etapie przeprowadzanej ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa drogi krajowej nr 44 od km 0+669,70 do km 9+713,93 stanowiącej obwodnicę Oświęcimia (...)

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody polskie w Katowicach znak GL.ZUZ.2.4210.772.2021.AK z dnia 20 grudnia 2021 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz-Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.

Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego wody polskie w Katowicach znak GL.ZUZ.2.4210.772.2021.AK z dnia 20 grudnia 2021 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz-Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach znak GL.ZUZ.2.4210.743.2021.AK z dnia 6 grudnia 2021 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz-Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach znak GL.ZUZ.2.4210.743.2021.AK z dnia 6 grudnia 2021 r. o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego w związku z realizacją inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Racibórz-Oświęcim wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi oraz budowa Systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej SSRP Suszec wraz z odgałęzieniem DN300.

Zawiadomienie RAN2.6220.6.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3 m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)” na działkach 63/9, 11, 13, 18 położonych w Bojszowach w obrębie Jedlina.

Zawiadomienie RAN2.6220.6.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: „Budowa stawu rybnego o głębokości większej niż 3 m poprzez eksploatację złoża kruszywa naturalnego (po udokumentowaniu)” na działkach 63/9, 11, 13, 18 położonych w Bojszowach w obrębie Jedlina.

Obwieszczenie RAN2.6733.11.2021 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 16.12.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.11.2021 dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego”

Obwieszczenie RAN2.6733.11.2021 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 16.12.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.11.2021 dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego”

Obwieszczenie RAN2.6733.10.2021 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 15.12.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.10.2021 dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego”

Obwieszczenie RAN2.6733.10.2021 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 15.12.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.10.2021 dla przedsięwzięcia p.n.: „Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego”

Obwieszczenie RAN2.6733.9.2021 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 14.12.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.9.2021 dla przedsięwzięcia p.n.: „Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (nN) z planowanym budynkiem mieszkalnym na działce nr 460/62 w Bojszowach przy ul. Spacerowej”

Obwieszczenie RAN2.6733.9.2021 Wójta Gminy Bojszowy z dnia 14.12.2021 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nr RAN2.6733.9.2021 dla przedsięwzięcia p.n.: „Usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (nN) z planowanym budynkiem mieszkalnym na działce nr 460/62 w Bojszowach przy ul. Spacerowej”

Pliki do pobrania

751606