MENU

INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

 

TYP WG KLASYFIKACJI USTAWOWEJ

(TYP KARTY)

 

OPIS DOKUMENTÓW

 

 

A

Wnioski o wydanie decyzji, Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego.

B

Decyzje i postanowienia, Wskazania lokalizacyjne

C

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów

D

Polityki, strategie, plany lub programy

E

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, Analizy porealizacyjne, Przeglądy ekologiczne, Raporty o bezpieczeństwie, Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych, Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów

F

Prognozy oddziaływania na środowisko, Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, Opracowania ekofizjograficzne, Rejestry substancji niebezpiecznych, Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, Rejestry poważnych awarii

 

G

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska

 

H

Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia

 

I

Inne dokumenty

 

 
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku dostępny jest na EKOPORTAL-u