MENU

III PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ w Bojszowach w rejonie ulicy Spacerowej

WÓJT GMINY BOJSZOWY

OGŁASZA III PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

 

 

 

 

Do sprzedaży przetargowej przeznacza się nieruchomość rolną ozn. nr 142/21, położoną w Bojszowach w rejonie ulicy Spacerowej (Bojszowy, km. 9, nr rej. 1120), zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00026042/4.

 

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dniem 01.01.2003 r. utracił swoją ważność. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojszowy działka nr 142/21 przeznaczona jest pod teren łąk i pastwisk (RZ).

 

Teren nieruchomości płaski, równy, użytkowany rolniczo. Działka nieogrodzona
i nieuzbrojona. Dojazd do nieruchomości wyznaczony przez gminne drogi gruntowe. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

1.       NR DZIAŁKI: 142/21 o pow. 0,1094 ha (RV)

Cena wywoławcza: 12 000,00 zł brutto;

Wadium w wysokości 2400,00 zł płatne do 07.04.2016r. włącznie;

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 20.04.2016R. O GODZ. 1000

 

Wadium należny wnieść w pieniądzu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest WPŁYW WADIUM W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 do dnia 07.04.2016r. włącznie.

 

PRZETARG odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 

Poprzednie przetargi odbyły się 12.10.2015r. i 08.01.2016r.

 

 

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości
(w przypadku osób fizycznych); natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej
w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

 

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn. Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.  (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa, tel.(0-32) 218-93-66 wew.107 lub wew. 116 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

 

Bojszowy, dnia 16.03.2016r.

Umieszczony 16.03.2016
Zakończony 22.04.2016
INFORMACJA o wyniku przetargu z dnia 20.04.2016r. (wynik przetargu)INFORMACJA o wyniku przetargu z dnia 20.04.2016r.

 

 

Dnia 20.04.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy (43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35) zorganizowano III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej
w Bojszowach, w rejonie ulicy Spacerowej (0001 Bojszowy, km. 9, nr rej. 1120), zapisanej
w księdze wieczystej KA1T/00026042/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach:

 

 

 

NR DZIAŁKI: 142/21 pow. 0,1094 ha (RV)

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: -

Cena wywoławcza: 12 000 zł

Cena osiągnięta w przetargu: 12 120 zł

Nabywca nieruchomości: Katarzyna Borkowy

 

 

 Bojszowy, dnia 27 kwietnia 2016r.

 

Załączniki: