MENU

I PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY na sprzedaż nieruchomości położonej w Jedlinie w rejonie ulicy Grycmana i Świętojańskiej

WÓJT GMINY BOJSZOWY

OGŁASZA I PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

 

 

Do sprzedaży przetargowej przeznacza się nieruchomość położoną w Jedlinie w rejonie ulicy Grycmana i Świętojańskiej (Jedlina, km. 6, nr rej. 1206), zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00023445/8.

 

Nieruchomość została przywrócona do zabudowy mieszkalno-usługowej decyzją o warunkach zabudowy RAN.6730.11.2015 z dnia 12.05.2015r.

 

Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany rolniczo. Działka nieogrodzona
i nieuzbrojona. Dojazd do nieruchomości z gminnej drogi. Nieruchomość wolna od obciążeń
i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

1.     NR DZIAŁKI: 194/128 o pow. 0,6380 ha (RIVa, RIVb, PsIV)

Cena wywoławcza: 415 000 zł netto;

Wadium w wysokości 83 000,00 zł płatne do 29.10.2015r. włącznie;

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 06.11.2015 R. O GODZ. 1100

 

Wadium należny wnieść w pieniądzu. Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest WPŁYW WADIUM W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 do dnia 29.10.2015r. włącznie.

 

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

 

PRZETARG odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych); natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

 

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn. Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.  (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa, tel.(0-32) 218-93-66 wew.107 lub wew. 116 w godzinach pracy urzędu.

 

Umieszczony 01.10.2015
Zakończony 06.11.2015
INFORMACJA o wyniku przetargów z dnia 06.11.2015r. (wynik przetargu)

INFORMACJA

o wyniku przetargów z dnia 06.11.2015r.

 

 

W dniu 6 listopada 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy (43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35) zorganizowano I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej
w Jedlinie (Jedlina, km. 6, nr rej. 1206), w rejonie ulicy Grycmana i Świętojańskiej, zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00023445/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach:

 

NR DZIAŁKI: 194/128 pow. 0.6380 ha (RIVa, RIVb, PsIV)

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: -

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: -

Cena wywoławcza: 415 000 zł netto

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów (brak wpłat wadium).

 

Załączniki: