MENU

ZARZĄDZENIE NR 0151/11/2003 w sprawie: podziału dochodów i wydatków budżetowych na rozdziały i paragrafy w ramach działu w ...

ZARZĄDZENIE NR 0151/11/2003

  

Wójta Gminy Bojszowy

z dnia 29.01.2003r.

 

 

w sprawie: podziału dochodów i wydatków budżetowych na rozdziały i paragrafy w ramach działu w budżecie na 2003r.

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996r. z późniejszymi zmianami) i art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 1014 z późniejszymi zmianami)

 

 

Wójt Gminy Bojszowy

z a r z ą d z a

 

 

1.      Podzielić dochody budżetowe na rozdziały i paragrafy w ramach działów wg treści załącznika nr 1.

2.      Podzielić wydatki budżetowe na paragrafy w ramach rozdziałów i działów wg treści załącznika nr 2.

3.      Ustalić plan finansowy zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

4.      Ustalić plan finansowy zadań zleconych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. 4.

5.      Ustalić plan finansowy zadań zleconych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej godnie z zał. 5.

6.      Odpowiedzialny za wykonanie zarządzenia Skarbnik  Gminy.

7.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załączniki


Zalacznik_nr_1_do_Zarzadzenia_11.doc

Zalacznik_nr_2_do_Zarzadzenia_11.doc

Zalacznik_nr_3_do_Zarzadzenia_11.doc

Zalacznik_nr_4_do_Zarzadzenia_11.doc

Zalacznik_nr_5_do_Zarzadzenia_11.doc