MENU

I publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gminnej w Bojszowach - rejon ul. Nowej

WÓJT GMINY BOJSZOWY
OGŁASZA I PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNEJ

Do sprzedaży przetargowej w drodze I nieograniczonego przetargu przeznacza się nieruchomość położoną w Bojszowach w rejonie ulicy Nowej (Bojszowach, km. 10, nr rej. 1173), zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00021990/9.

Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy Nr 0050/4/2019 z 18.01.2019r. nieruchomość została przeznaczone do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

Nieruchomość znajduje się na terenie, który objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą
Nr XXVIII/150/2009 z dnia 29 września 2009r. Rady Gminy Bojszowy i stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej ozn. symbolem: 36MU.

Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany rolniczo. Działka nieogrodzona i nieuzbrojona.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

Termin przetargu

1.

871/30

346 (RIVb)

22 490,00

2 000,00

15.05.2019r. godz. 08.30

 

 

WARUNKIEM uczestnictwa w przetargu jest WPŁYW WADIUM W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO
na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 83 8435 0004 0000 0000 6129 0012 do dnia 10.05.2019r. włącznie. Wadium należny wnieść
w pieniądzu.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

 

PRZETARG odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych); natomiast osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn. Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa, tel.(0-32) 218-93-66 wew.116 lub wew. 107 w godzinach pracy urzędu.

 

Status przetargu zakończony
Informacja o wyniku przetargu (wynik przetargu)
Umieszczono:2019-05-23
Umieścił:Patrycja Czarnynotga