MENU

I publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gminnych - Miedzyrzecze rejon ul. Żubrów

WÓJT GMINY BOJSZOWY
OGŁASZA I PUBLICZNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

Do sprzedaży przetargowej w drodze I nieograniczonych przetargów przeznacza się nieruchomości położone w Międzyrzeczu w rejonie ulicy Żubrów (Międzyrzecze, km. 1, nr rej. G. 728), zapisane w księdze wieczystej KA1T/00028047/3.

Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy Nr 120/38/2018 z 13.09.2018r. nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

Nieruchomości znajdują się na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego mocy prawnej dnia 01.01.2003r. Nieruchomość pierwotna, tj. działka nr 2030/538 została przywrócona do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej decyzją
o warunkach zabudowy RAN0.6730.13.2018 z dnia 26.03.2018r.

Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany rolniczo. Działki nieogrodzone i nieuzbrojone.

Dojazd do nieruchomości wyznaczony jest poprzez drogę wewnętrzną ozn. nr 4218/538 i 2197/538.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

Termin przetargu

1.

4215/538

2714 (RIIIb, RIVa)

 217 120,00

22 000,00

13.12.2018r. godz. 08.30

2.

4216/538

952 (RIIIb, RIVa)

76 160,00

7 500,00

13.12.2018r. godz. 09.30

3.

4217/538

1002 (RIVa)

80 160,00

8 000,00

13.12.2018r. godz. 10.30

 

 

WARUNKIEM uczestnictwa w przetargu jest WPŁYW WADIUM W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 83 8435 0004 0000 0000 6129 0012 do dnia 06.12.2018r. włącznie. Wadium należny wnieść
w pieniądzu.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

 

PRZETARGI odbywać się będą w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych); natomiast osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn. Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa, tel.(0-32) 218-93-66 wew.116 lub wew. 107 w godzinach pracy urzędu.

 

Status przetargu zakończony
Informacja o wyniku przetargu (wynik przetargu)
Umieszczono:2018-12-27
Umieścił:Patrycja Czarnynoga