MENU

I publiczne nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gminnych położonych w Międzyrzeczu.

 

WÓJT GMINY BOJSZOWY

 

OGŁASZA I PUBLICZNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 

Do sprzedaży przetargowej w drodze I nieograniczonych przetargów przeznacza się nieruchomości położone w Międzyrzeczu w rejonie ulicy Zagrodowej (Międzyrzecze, km. 1, nr rej. G. 727), zapisane w księdze wieczystej KA1T/00025286/9.

Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy Nr 120/39/2018 z 13.09.2018r. nieruchomości zostały przeznaczone do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

Nieruchomości znajdują się na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego mocy prawnej dnia 01.01.2003r. Nieruchomości pierwotne, tj. działki nr 2049/510, 2046/538, 2045/538 zostały przywrócone do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej decyzją o warunkach zabudowy RAN0.6730.11.2018 z dnia 26.03.2018r.

Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany rolniczo. Działki nieogrodzone i nieuzbrojone.

Dojazd do nieruchomości nr 4209/510 przez drogę wewnętrzną ozn. nr 2152/510, natomiast dojazd do pozostałych nieruchomości wyznaczony jest poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną ozn. nr 4214/510.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

Termin przetargu

1.

4209/510

826 (RIVb)

66 080,00

6 600,00

12.12.2018r. godz. 08.30

2.

4210/510

825 (RIVb)

66 000,00

6 600,00

12.12.2018r. godz. 09.30

3.

4211/510

799 (RIVa, RIVb)

63 920,00

6 600,00

12.12.2018r. godz. 10.30

4.

4212/510

799 (RIVa, RIVb)

63 920,00

6 600,00

12.12.2018r. godz. 11.30

5.

4213/510

1557 (RIVa, RIVb)

124 560,00

15 000,00

12.12.2018r. godz. 12.30

 

 

WARUNKIEM uczestnictwa w przetargu jest WPŁYW WADIUM W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 83 8435 0004 0000 0000 6129 0012 do dnia 06.12.2018r. włącznie.  Wadium należny wnieść
w pieniądzu.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

 

PRZETARGI odbywać się będą w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych); natomiast osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn. Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa, tel.(0-32) 218-93-66 wew.116 lub wew. 107 w godzinach pracy urzędu.

 

Status przetargu zakończony
Informacja o wyniku przetargu (wynik przetargu)
Umieszczono:2018-12-27
Umieścił:Patrycja Czarnynoga