MENU

II PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH w Bojszowach - 1145/120, 1146/120

12.09.2018r.

WÓJT GMINY BOJSZOWY
OGŁASZA II PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

  1. DZIAŁKA NR 1145/120

Do sprzedaży przetargowej w drodze II nieograniczonego przetargu przeznacza się nieruchomość położoną w Bojszowach w rejonie ulicy Starowiejskiej (Jedlina, km. 12, nr rej. G. 1273), zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00025286/9.

Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy Nr 120/15/2018 z 16.04.2018r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego. Nieruchomość znajduje się na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego mocy prawnej dnia 01.01.2003r. Nieruchomość została przywrócona do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej decyzją o warunkach zabudowy RAN0.6730.77.2017 z dnia 19.10.2017r.

Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany rolniczo. Działka nieogrodzona i nieuzbrojona. Dojazd do nieruchomości wyznaczony przez drogę gminną..

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

Termin przetargu

1.

1145/120

2000 m2

115.000,00

15.000,00

17.10.2018r. godz. 9:00

 

 

WARUNKIEM uczestnictwa w przetargu jest WPŁYW WADIUM W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 83 8435 0004 0000 0000 6129 0012 do dnia 10.10.2018r. włącznie.  Wadium należny wnieść
w pieniądzu.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

PRZETARG odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.


  1. DZIAŁKA NR 1146/120

Do sprzedaży przetargowej w drodze II nieograniczonego przetargu przeznacza się nieruchomość położoną w Bojszowach w rejonie ulicy Starowiejskiej (Jedlina, km. 12, nr rej. G. 1273), zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00025286/9.

Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy Nr 120/15/2018 z 16.04.2018r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego. Nieruchomość znajduje się na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego mocy prawnej dnia 01.01.2003r. Nieruchomość została przywrócona do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej decyzją o warunkach zabudowy RAN0.6730.77.2017 z dnia 19.10.2017r.

Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany rolniczo. Działka nieogrodzona i nieuzbrojona. Dojazd do nieruchomości wyznaczony przez drogę gminną..

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

Termin przetargu

1.

1146/120

2000 m2

115.000,00

15.000,00

17.10.2018r. godz. 10:00

 

 

WARUNKIEM uczestnictwa w przetargu jest WPŁYW WADIUM W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 83 8435 0004 0000 0000 6129 0012 do dnia 10.10.2018r. włącznie.  Wadium należny wnieść
w pieniądzu.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

PRZETARG odbywać się będzie w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

            Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych); natomiast osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn. Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa, tel.(0-32) 218-93-66 wew.116 lub wew. 185 w godzinach pracy urzędu.

Status przetargu zakończony