MENU

I PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

WÓJT GMINY BOJSZOWY

OGŁASZA I PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 

Do sprzedaży przetargowej w drodze I nieograniczonego przetargu przeznacza się nieruchomość położoną w Jedlinie w rejonie ulicy Świętojańskiej i Bojszowskiej (Jedlina, km. 6, nr rej. G. 1206), zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00023445/8.

Nieruchomość powstała z geodezyjnego podziału działki nr 194/128, która Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy Nr 120/22/2015
z 20.07.2015r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

Nieruchomość znajduje się na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego mocy prawnej dnia 01.01.2003r. Nieruchomość pierwotna, tj. działka nr 194/128 została przywrócona do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej decyzją o warunkach zabudowy RAN0.6730.11.2015 z dnia 12.05.2015r.

Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany rolniczo. Działka nieogrodzona i nieuzbrojona.

Dojazd do nieruchomości nr 259/128 bezpośrednio z ulicy Świętojańskiej.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

Termin przetargu

1.

259/128

292 (RIVb)

19 000,00

3 700,00

19.10.2017r. godz. 10.00

 

 

WARUNKIEM uczestnictwa w przetargu jest WPŁYW WADIUM W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 do dnia 13.10.2017r. włącznie.  Wadium należny wnieść w pieniądzu.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

 

PRZETARG odbywać się będzie w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

            Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych); natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

 

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn. Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa, tel.(0-32) 218-93-66 wew.116 lub wew. 185 w godzinach pracy urzędu.

Umieszczony 12.09.2017
Zakończony 19.10.2017
Status przetargu zakończony
Umieścił Patrycja Czarnynoga
INFORMACJA o wyniku przetargu z dnia 19.10.2017 r. (wynik przetargu)

Dnia 19.10.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy (43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35) zorganizowano I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej
w Jedlinie, w rejonie ulicy Świętojańskiej i Bojszowskiej (obręb Jedlina, k.m. 6, nr rej. G.1206), zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00023445/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach:

  1. NR DZIAŁKI: 259/128 pow. 0.0292 ha (RIVb)

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 1

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

Cena wywoławcza: 19.000,00 zł netto

Cena osiągnięta w przetargu: 23.616,00 zł netto  

Nabywcy nieruchomości:

Kopalnia Dolomitu REK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka komandytowa.

Umieścił:Patrycja Czarnynoga