I PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ położonej w Bojszowach w rejonie ulicy Spacerowej

WÓJT GMINY BOJSZOWY

OGŁASZA I PUBLICZNY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNEJ

 

 

 

Do sprzedaży przetargowej przeznacza się nieruchomość rolną ozn. nr 142/21, położoną w Bojszowach w rejonie ulicy Spacerowej (Bojszowy, km. 9, nr rej. 1120), zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00026042/4.

 

Nieruchomość położona jest na terenie, na którym miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dniem 01.01. 2003 r. utracił swoją ważność. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bojszowy działka nr 142/21 przeznaczona jest pod teren łąk i pastwisk (RZ).

 

Teren nieruchomości płaski, równy, użytkowany rolniczo. Działka nieogrodzona
i nieuzbrojona. Dojazd do nieruchomości wyznaczony przez gminne drogi gruntowe. Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

1.       NR DZIAŁKI: 142/21 o pow. 0,1094 ha (RV)

Cena wywoławcza: 24 000,00 zł brutto;

Wadium w wysokości 4 800,00 zł płatne do 07.10.2015r. włącznie;

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ 12.10.2015 R. O GODZ. 1000

 

Wadium należny wnieść w pieniądzu. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest WPŁYW WADIUM W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 do dnia 07.10.2015r. włącznie.

 

 

PRZETARG odbędzie się w Sali Narad Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych); natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

 

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn. Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.  (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108). Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa, tel.(0-32) 218-93-66 wew.107 lub wew. 116 w godzinach pracy urzędu.

 

 

 

 

Bojszowy, dnia 09.09.2015r.

Umieszczony 09.09.2015
Zakończony 12.10.2015
Inormacja o wyniku przetargu z dn. 12.10.2015r. (wynik przetargu)

Załączniki:

Data opublikowania
Osoba wprowadzająca informację Patrycja Czarnynoga
Zmodyfikował Patrycja Czarnynoga
Data ostatniej aktualizacji
Liczba wyświetleń 15
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
Lp. Tytuł Czas Wersja