Przejdź do stopki

BIP

Treść

logo_bip.jpg (4.40 Kb)

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

 

 

 

UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ


 Podstawa prawna:
ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. Nr 2015 poz. 2058)

Treść:

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informacje publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonych w ww. ustawie.

Formy udostępniania informacji publicznej


Zgodnie z ustawą udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

 • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
 • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
 • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ww. ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Bojszowy jest udostępniana na wniosek.


Jak dostarczyć wniosek:


Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Urzędu Gminy Bojszowy w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35 , 43-220 Bojszowy, woj. śląskie
 • złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Bojszowy, ul. Gaikowa 35 , I piętro. 
 • przesłać  faxem na numer +48 32 2189071;
 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP nr skrytki:  /UGBojszowy/SkrytkaESP  


Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:


Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, urząd powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takiej sytuacji urząd powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez urząd w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Urząd Gminy Bojszowy może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:

 • żądana informacja nie dotyczy spraw publicznych;
 • Urząd Gminy Bojszowy nie dysponuje żądaną informacją;
 • istnieją przepisy określające odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej.


Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek

Udostępnianie informacji publicznej jest co do zasady bezpłatne; nie można żądać od wnioskodawcy opłaty za jej udostępnienie (np. opłaty skarbowej). W trybie wnioskowym zdarzyć się jednak może, iż w wyniku udostępnienia informacji publicznej podmiot zobowiązany poniesie dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku. Wówczas podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom; będzie to zatem tylko zwrot kosztów jakie Urząd poniósł w związku z realizacją wniosku.
O konieczności uiszczenia opłaty i o jej wysokości należy wnioskodawcę powiadomić w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; od dnia otrzymania takiego powiadomienia, wnioskodawca ma 14 dni na uiszczenie opłaty, zmianę lub wycofanie wniosku. Jeżeli uiści on żądaną opłatę, informacją publiczna zostaje udostępniona; jeżeli zmieni wniosek – rozpatruje się go na nowo, a jeśli go wycofa – postępowanie o udostępnienie informacji publicznej traktuje się tak jakby nie zostało wszczęte. Jeżeli jednak wnioskodawca w żądanym terminie nie zachowa się w sposób wskazany powyżej, podmiot udostępnia informację publiczną i jednoczenie wysyła do wnioskodawcy postanowienie o opłacie, które stanowić będzie ewentualny tytuł egzekucyjny.

 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna lub brak wskazania szczególnie istotnego interesu publicznego w odniesieniu do informacji publicznej przetworzonej). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16, ust.2, pkt 1).

Odpowiedzialność karna


Przepis art. 23 przewiduje grzywnę, karę ograniczenia lub pozbawienia wolności do roku, dla tego kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej.

Zgodnie z ustawą (Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.

Tryb odwoławczy i skargowy


W przypadku decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej lub decyzji o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji, odwołanie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Skargę na bezczynność organu wnosi się do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem organu, który nie udostępnił informacji publicznej. W tym przypadku strona wnosząca skargę musi liczyć się z koniecznością poniesienia kosztów sądowych.

Załączniki:

 

1384485