OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

25 maja 2018 roku weszło w życie RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bojszowy reprezentowana przez Wójta Gminy Bojszowy z siedzibą w Bojszowach ul. Gaikowa 35,
  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@bojszowy.pl, tel. +48 507 859 176,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań gminy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz Art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO),
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
     
Data opublikowania
Osoba wprowadzająca informację Patrycja Czarnynoga
Osoba odpowiedzialna za informację Anna Piekorz
Zmodyfikował Klaudia Dutka
Data ostatniej aktualizacji
Liczba wyświetleń 259
Czas Dane osoby zmieniającej Opis zmiany
Klaudia Dutka OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Strona - zmiana
Patrycja Czarnynoga OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH - Strona - zmiana
Patrycja Czarnynoga Ochrona danych osobowych - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Ochrona danych osobowych - Moduł - zmiana zawartości
Patrycja Czarnynoga Ochrona danych osobowych - Strona - nowa
Lp. Tytuł Czas Wersja
1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 10
1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 9
1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 8
1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 7
1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 6
1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 5
1 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 4
1 Ochrona danych osobowych 3
1 Ochrona danych osobowych 2
1 Ochrona danych osobowych 1