MENU

PIERWSZE PUBLICZNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH położonych w Międzyrzeczu w rejonie ul. Skrajnej i ulicy Międzyrzecznej

WÓJT GMINY BOJSZOWY
OGŁASZA PIERWSZE PUBLICZNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 

 

 

I.    DZIAŁKA NR 1881/507

Do sprzedaży przetargowej przeznacza się niżej wymienioną nieruchomość położoną w Międzyrzeczu w rejonie ulicy Skrajnej (0004 Międzyrzecze, km. 1, nr rej. 421), zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00025286/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach.

Nieruchomość znajduje się na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego mocy prawnej dnia 01.01.2003r. W związku z czym działka ta została przywrócona do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej decyzją o warunkach zabudowy nr RAN0.6730.71.2016
z dnia 20.09.2016r.

Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany rolniczo. Działka nieogrodzona i nieuzbrojona. Dojazd do nieruchomości wyznaczony przez drogę gminną.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

NR DZIAŁKI: 1881/507 pow. 0,1640 ha (RIVb)

Cena wywoławcza: 82 000,00 zł

Wadium w wysokości 16 400zł płatne do dnia 23.12.2016r. włącznie

Przetarg odbędzie się 10.01.2017r. o godz. 12.00

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest WPŁYW WADIUM W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 do dnia 23.12.2016r. włączenie (wadium należny wnieść w pieniądzu).

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

 

PRZETARG odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 II.      DZIAŁKA NR 3338/379

Do sprzedaży przetargowej przeznacza się niżej wymienioną nieruchomość położoną w Międzyrzeczu w rejonie ulicy Międzyrzecznej (0004 Międzyrzecze, km. 1, nr rej. 705), zapisaną w księdze wieczystej KA1T/00028047/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach.

Nieruchomość znajduje się na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego mocy prawnej dnia 01.01.2003r. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz częściowo pod teren rolny.

Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany jako łąka. Działka nieogrodzona i nieuzbrojona. Dojazd do nieruchomości wyznaczony przez działki gminne ozn. nr 3335/417 i 3336/379.

Nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

NR DZIAŁKI: 3338/379 pow. 0,1327 ha (PsIV)

Cena wywoławcza: 46 445,00 zł

Wadium w wysokości 9 400zł płatne do dnia 23.12.2016r. włącznie;

Przetarg odbędzie się 10.01.2017r. o godz. 14.00


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest WPŁYW WADIUM W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 do dnia 23.12.2016r. włączenie (wadium należny wnieść w pieniądzu).

 

PRZETARG odbędzie się w sali narad Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości ( w przypadku osób fizycznych); natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

 

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.

 

Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.  (Dz. U. z 2014r. poz. 1490).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bojszowach (43-220 Bojszowy, ul. Gaikowej 35, w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa-I piętro, pokój nr 6, oraz pod nr tel.(0-32) 218-93-66 wew.107 lub wew. 116 w godzinach pracy urzędu.

Umieszczony 06.12.2016
Zakończony 12.01.2017
INFORMACJA O WYNIKACH I PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH - NR DZIAŁKI: 3338/379 (wynik przetargu)

Bojszowy, dnia 18.01.2017r.


INFORMACJA

o wyniku przetargów z dnia 10.01.2017r.

W dniu 10.01.2017r.  w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy (43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35) zorganizowano I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyrzecze (Międzyrzecze, km. 1, nr rej. 705), w rejonie ulicy Skrajnej, zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00028047/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach:  

NR DZIAŁKI: 3338/379 pow. 0.1327 ha (PsIV)

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: -

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: -

Cena wywoławcza: 46 445 zł netto

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów (brak wpłat wadium).

 

Załączniki:

INFORMACJA O WYNIKACH I PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH - NR DZIAŁKI: 1881/507 (wynik przetargu)

Bojszowy, dnia 18.01.2017r.

INFORMACJA

o wyniku przetargów z dnia 10.01.2017r.

W dniu 10.01.2017r.  w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy (43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35) zorganizowano I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Międzyrzecze (Międzyrzecze, km. 1, nr rej. 421), w rejonie ulicy Skrajnej, zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00025286/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach:

 

NR DZIAŁKI: 1881/507 pow. 0.1640 ha (RIVb)

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: -

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: -

Cena wywoławcza: 82 000,00 zł netto

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów (brak wpłat wadium).

 

Załączniki: