MENU

PIERWSZE PUBLICZNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH położone w Świerczyńcu w rejonie ulicy Klubowej

WÓJT GMINY BOJSZOWY
OGŁASZA PIERWSZE PUBLICZNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE 
NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 

Do sprzedaży przetargowej przeznacza się niżej wymienione nieruchomości położone w Świerczyńcu w rejonie ulicy Klubowej (0005 Świerczyniec, km. 1, nr rej. G.307), zapisane w księdze wieczystej KA1T/00021990/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach.

 

Nieruchomości powstały z geodezyjnego podziału działek 484/104, 485/104 i 486/104 i znajdują się na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego mocy prawnej dnia 01.01.2003r. Nieruchomości zostały przywrócone do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej decyzją o warunkach zabudowy RAN0.6730.97.2012/13 z dnia 11.03.2013r.

 

Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany rolniczo. Działki nieogrodzone i nieuzbrojone. Dojazd do nieruchomości wyznaczony przez drogę wewnętrzną nr 1337/104.

 

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.


NR DZIAŁKI: 1330/104 pow. 0,0841 ha (RIVb, RV)

Cena wywoławcza: 52 142,00 zł

Wadium w wysokości 10 400zł płatne do dnia 23.12.2016r. włącznie;

 

Przetarg odbędzie się 10.01.2017r. o godz. 10.00

 

NR DZIAŁKI: 1333/104 pow. 0,0861 ha (RIVb, RV)

Cena wywoławcza: 53 382,00 zł

Wadium w wysokości 10 600 zł płatne do dnia 23.12.2016r. włącznie;

 

Przetarg odbędzie się 10.01.2017r. o godz. 11.00


 

Warunkiem uczestnictwa w każdym przetargu jest WPŁYW WADIUM W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 do dnia 23.12.2016r. włączenie (wadium należny wnieść w pieniądzu).

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

 

PRZETARGI odbędą się w sali narad Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 

 

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości ( w przypadku osób fizycznych); natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot.

 

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

 

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn.

 

Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.  (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108 z późn. zm.).

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Bojszowach (43-220 Bojszowy, ul. Gaikowej 35, w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa-I piętro, pokój nr 6, oraz pod nr tel.(0-32) 218-93-66 wew.107 lub wew. 116 w godzinach pracy urzędu.

Umieszczony 06.12.2016
Zakończony 12.01.2017
INFORMACJA O WYNIKACH I PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH - NR DZIAŁKI: 1333/104 (wynik przetargu)

Bojszowy, dnia 18 stycznia 2017 r.

INFORMACJA

o wyniku przetargu z dnia 10.01.2017 r.

Dnia 10.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy (43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35) zorganizowano I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świerczyńcu, w rejonie ulicy Trzcinowej i Klubowej (obręb 005 Świerczyniec, k.m. 1, nr rej. G.307), zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00021990/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach:

 

1.     NR DZIAŁKI: 1333/104 pow. 0,0861 ha (RIVb, RV)

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 5

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

Cena wywoławcza: 53.382,00 zł netto

Cena osiągnięta w przetargu: 79.842,00 netto

Nabywcy nieruchomości: Pani Grażyna Siwy i Pan Łukasz Siwy 

INFORMACJA O WYNIKACH I PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH - NR DZIAŁKI: 1330/104 (wynik przetargu)

Bojszowy, dnia 18 stycznia 2017 r.

INFORMACJA

o wyniku przetargu z dnia 10.01.2017 r.

Dnia 10.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy (43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35) zorganizowano I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Świerczyńcu, w rejonie ulicy Trzcinowej i Klubowej (obręb 005 Świerczyniec, k.m. 1, nr rej. G.307), zapisanej w księdze wieczystej KA1T/00021990/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach:

1.     NR DZIAŁKI: 1330/104 pow. 0,0841 ha (RIVb, RV)

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 4

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu: 0

Cena wywoławcza: 52.142,00 zł netto

Cena osiągnięta w przetargu: 79.702,00 zł netto

Nabywcy nieruchomości: Pan Michał Siwy