MENU

III PUBLICZNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH położonych w Jedlinie w rejonie ulicy Świętojańskiej i Bojszowskiej

 

WÓJT GMINY BOJSZOWY
OGŁASZA III PUBLICZNE NIEOGRANICZONE PRZETARGI USTNE NA SPRZEDAŻ
NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 
Do sprzedaży przetargowej w drodze III nieograniczonych przetargów przeznacza się nieruchomości położone w Jedlinie w rejonie ulicy Świętojańskiej i Bojszowskiej (Jedlina, km. 6, nr rej. G. 1206), zapisane w księdze wieczystej KA1T/00023445/8.

Nieruchomości powstały z geodezyjnego podziału działki nr 194/128, która Zarządzeniem Wójta Gminy Bojszowy Nr 120/22/2015 z 20.07.2015r. została przeznaczona do sprzedaży w drodze nieograniczonego przetargu ustnego.

Nieruchomości znajdują się na terenie, na którym brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z utratą jego mocy prawnej dnia 01.01.2003r. Nieruchomość pierwotna, tj. działka nr194/128 została przywrócona do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej decyzją o warunkach zabudowy RAN0.6730.11.2015 z dnia 12.05.2015r.

Teren nieruchomości płaski, równy, obecnie użytkowany rolniczo. Działki nieogrodzone i nieuzbrojone.

Dojazd do nieruchomości nr 255/128 bezpośrednio z ulicy Bojszowskiej, natomiast dojazd do pozostałych nieruchomości wyznaczony jest poprzez wydzieloną drogę wewnętrzną ozn. nr 259/128.

Nieruchomości wolne od obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

 

L.p.

Nr działki

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza netto

Wysokość wadium

Termin przetargu

1.

253/128

953 (RIVb)

34 565,00

6 913,00

09.11.2016r. godz. 08.30

2.

254/128

953 (RIVb)

34 565,00

6 913,00

09.11.2016r. godz. 09.00

3.

255/128

1028 (RIVb, PsIV)

37 285,00

7 457,00

09.11.2016r. godz. 09.30

4.

256/128

912 (RIVa, RIVb)

33 078,00

6 615,00

09.11.2016r. godz. 10.00

5.

257/128

912 (RIVa, RIVb)

33 078,00

6 615,00

09.11.2016r. godz. 10.30

6.

258/128

1128 (RIVa, RIVb, PsIV)

40 912,00

8 182,00

09.11.2016r. godz. 11.00

 

WARUNKIEM uczestnictwa w przetargach jest WPŁYW WADIUM W ODPOWIEDNIEJ WYSOKOŚCI W FORMIE PRZELEWU BANKOWEGO na rachunek Gminy Bojszowy: Bank Spółdzielczy Tychy 80 8435 0004 0000 0000 4444 0002 do dnia 31.10.2016r. włącznie.  Wadium należny wnieść w pieniądzu.

Do ceny wylicytowanej w przetargu dolicza się obowiązujący podatek VAT.

 

PRZETARGI odbywać się będą w Sali Narad Urzędu Gminy Bojszowy: 43-220 Bojszowy, ul. Gaikowa 35.

 

Terminy przeprowadzenia I przetargów:

23.05.2016r. dla działek: 253/128 i 254/128

24.05.2016r. dla działek: 255/128 i 256/128

25.05.2016r. dla działek: 257/128 i 258/128

 

Terminy przeprowadzenia II przetargów:

31.08.2016r. dla działek: 253/128, 254/128, 255/128, 256/128, 257/128, 258/128

 

WARUNKI PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO

Przed otwarciem przetargu jego uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dowód tożsamości (w przypadku osób fizycznych); natomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, a podlegające wpisom do rejestrów- aktualny wypis z rejestru, właściwe pełnomocnictwo, dowód tożsamości osoby reprezentującej podmiot. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli nabywca nie stawi się do podpisania umowy notarialnej w wyznaczonym terminie lub nie wpłaci zaoferowanej ceny nabycia.

 

Wójt Gminy może odwołać przetarg z ważnych przyczyn. Przetarg odbędzie się wg zasad określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r.  (Dz. U. z 2004r. Nr 207 poz. 2108).Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Referacie Planowania Przestrzennego, Geodezji, Nieruchomości i Rolnictwa, tel.(0-32) 218-93-66 wew.107 lub wew. 116 w godzinach pracy urzędu.

 

Umieszczony 06.10.2016
Zakończony 10.11.2016
INFORMACJA O WYNIKACH III PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH (wynik przetargu)

INFORMACJA

O WYNIKACH III PRZETARGÓW NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH

 

 

W dniu 9 listopada 2016r. w siedzibie Urzędu Gminy Bojszowy (43-220 Bojszowy,
ul. Gaikowa 35) zorganizowano III nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych w Jedlinie (Jedlina, km. 6, nr rej. 1206), w rejonie ulicy Grycmana i Świętojańskiej, zapisanych w księdze wieczystej KA1T/00023445/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Tychach:

 

 

Nr działki

Powierzchnia w m2

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Termin przetargu

253/128

953 (RIVb)

34 565,00

6 913,00

09.11.2016r. godz. 08.30

254/128

953 (RIVb)

34 565,00

6 913,00

09.11.2016r. godz. 09.00

255/128

1028 (RIVb, PsIV)

37 285,00

7 457,00

09.11.2016r. godz. 09.30

256/128

912 (RIVa, RIVb)

33 078,00

6 615,00

09.11.2016r. godz. 10.00

257/128

912 (RIVa, RIVb)

33 078,00

6 615,00

09.11.2016r. godz. 10.30

258/128

1128 (RIVa, RIVb, PsIV)

40 912,00

8 182,00

09.11.2016r. godz. 11.00

 

 

Liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargach: -

Liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargach: -

 

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak oferentów
(brak wpłat wadium).

 

Załączniki: