MENU

OCHRONA ŚRODOWISKA

Referat prowadzący:

Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej 

Pracownik merytoryczny:

 

Kierownik Referatu:

Wojciech Boruciński

Tel. 48 /32/ 21-89-366 wew. 106


PROCEDURY:
GK 7

Wpis do rejestru działalności regulowanej ,

Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych -31.12.2017